Добре дошли в SpravkaBG.com

С достъпа си до сайта SpravkaBG.com и неговото ползване вие приемате настоящата политика без ограничения или условия. По тази причина вашето посещение в сайта SpravkaBG.com става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате SpravkaBG.com.

Съдържание
Сайтът SpravkaBG.com съдържа информация за продукти и услуги на фирмите – рекламодатели в SpravkaBG.com, както и собствените материали на SpravkaBG.com.

Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените рекламни консултанти в SpravkaBG.com или фирмите рекламодатели. Информацията включена в този сайт не поражда никакви правни задължения.

Въпреки че SpravkaBG.com полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана. SpravkaBG.com не поема никаква отговорност за точността и автентичността на която и да било от информациите на този сайт, тъй като информацията е подадена от физическо или юридическо лице,  рекламиращо своята дейност, продукти и услуги.

SpravkaBG.com си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение, с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

Поведение в SpravkaBG.com
Вие се задължавате да не:

1. Обиждате и накърнявате личното достойнство както и да злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на SpravkaBG.com
2. Публикувате невярна или подвеждаща информация.
3. Изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали без писменото съгласие на SpravkaBG.com.

Цени на Банери и Клиентски страници в SpravkaBG.com
Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите на SpravkaBG.com. Закупуването на който и да било продукт наSpravkaBG.com трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на SpravkaBG.com и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Авторски права, индустриална и интелектуална собственост
Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или изображенията, които се съдържат в SpravkaBG.com, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на SpravkaBG.com.

Запазени търговски марки
Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на SpravkaBG.com или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за временно или постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от SpravkaBG.com или от трети страни – фирмите рекламодатели в SpravkaBG.com, в зависимост от конкретния случай.

Връзки и Хипер линкове
Сайтът SpravkaBG.com съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. SpravkaBG.com не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта SpravkaBG.com.

Ограничения и отговорности за нанесени щети
SpravkaBG.com не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

SpravkaBG.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

SpravkaBG.com не може да гарантира че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

SpravkaBG.com не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

SpravkaBG.com не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта SpravkaBG.com.

Актуализиране на на условията за ползване
SpravkaBG.com си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения.